:::Profile::: • Tên đầy đủ: PHAN THỊ MỸ TÂM • Sinh ngày: 16-01-1981 • Quê quán: Đà Nẵng • Gia đình: Là con út trong gia đình gồm bố, mẹ và tám anh chị em. • Người yêu quý nhất: Bố • Học sinh: Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trường phổ thông Hoàng Diệu (Đà Nẵng), Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh. • Tốt nghiệp Thủ Khoa trung cấp Chính quy 4 năm khoa thanh nhạc Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2001)


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by My Tam.


Concerts Tickets

My Tam Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by My Tam.


Similar Artists

Find other artists who are similar to My Tam.